Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ЗЕМНА МЕХАНИКА

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 30 броя характеристики на земни и скални проби, съгласно българските държавни стандарти и европейските норми, както и изискванията на ISRM за скали.

 

Изпитването на земни проби ( глини, пясъци, чакъли ) включва:

 

-водно съдържание, обемна плътност, специфична плътност, обем на пори и коефициент на пори, граници на пластичност, зърнометричен състав и класифицирането им съгласно действащите национални и европейски норми;

 

-компресионни свойства с определяне на компресионен и еластичен модули и коефициент на консолидация (време-слягане);

 

-якост на едноплоскостно срязване с определяне ъгъл на вътрешно триене и кохезия;

 

-оптимално водно съдържание и максимална стандартна обемна плътност ( метод Проктор);

 

-Калифорнийски показател за носимоспособност ( CBR )

 

-неограничена якост на натиск (UCS ) на глини и слаби скални разновидности с определяне на якостта на натиск, недренираната кохезия и аксиалната деформация ;

 

-водопропускливост на свързани почви в компресионен апарат;

 

-особени почви като пропадъчни (обем на макропори ), набъбващи (относително набъбване и напрежение на набъбване ), органични, тинести, заторфени, засолени и почви от изкуствен произход.

 

Изпитване на скални проби включва:

 

- якост на едноосов натиск в сухо, водонапито и замразено състояния;

 

- якост на опън ( Бразилски тест ) в трите състояния;

 

- индекс на якост (PLT )

 

- триаксиални изпитвания с определяне на кохезия и ъгъл на вътрешно триене;

 

- статичен модул на еластичност с определяне на надлъжна и напречна деформации и коефициента на Поасон;

 

- якост на срязване в наклонени матрици по зададена повърхнина (ъгъл на вътрешно триене и кохезия );

 

- водопопиваемост и  коефициент  на водонасищане;

 

- мразоустойчивост ( загуба в маса);

 

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за изпитване, производство на Technotest, Italy и Controls, Italy.

 

Евротест-Контрол ЕАД извършва инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на сгради, съоръжения, пътища, депа за отпадъци, за устойчивост на открити и подземни минни изработки и др.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

                         повече информация